معرفی شرکت

اهداف و چشم‌انداز

ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات ...

Private Police

موسسه محافظین حریم سامان

بهترین خدمات حفاظتی و مراقبتی در کشور

ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.