مشخصات متقاضی


تاریخ تولد:

اطلاعات تماس و آدرساطلاعات تحصیلیشغل مورد نظر متقاضی


مهارت ها :

آپلود مدارک


شناسنامه
کارت ملی
رزومه

ارسال فیلم تست ورزش


ارسال تکنیک های ورزشی و رزمی در دو دقیقه
موارد قانونی

جهت ارسال فرم بایستی قوانین و مقررات ابتدایی استخدامی مؤسسه محافظین حریم سامان را به دقت مطالعه کنید و گزینه "با قوانین و مقررات موافقم" را علامت بزنید

قوانین و مقررات

اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم کامل و صحیح بوده و با علم به اینکه هرگونه اطلاعات غلط یا نادرست چه در این درخواست شغلی و ورزشی و چه در تمامی مراحل فرایند استخدام منجر به عدم صلاحیت بنده برای درخواست شغل و یا در صورت استخدام سبب اخراج فوری بنده در هر زمانی در آینده می شود شرایط را قبول می نمایم. اینجانب با علم به اینکه این درخواست شغلی به هیچ وجه الزامی برای استخدام ایجاد نمیکند شرایط را قبول می نمایم. اینجانب می دانم که این شرکت به دنبال تایید هرکدام از اطلاعات فوق در طی فرایند استخدام می باشد لذا اینجانب در اینجا به این مؤسسه اجازه می دهم که صحت اطلاعات فوق الذکر را بدون اطلاع بعدی بنده بررسی نموده و همچنین به این مؤسسه اجازه می دهم تا تمامی منابع و اطلاعات اضافی در مورد من را بررسی نماید. بدین وسیله اینجانب به مؤسسه محافظین حریم سامان ، برای مطالبه این اطلاعات و سایر افراد، شرکت ها یا سازمان ها را برای تهیه این اطلاعات مورد نیاز اختیار تام می دهم.

*