آیا موسسه محافظین توانمندی تامین هلیکوپتر و هواپیما دارد!؟

چکیده

آیا موسسه محافظین توانمندی تامین هلیکوپتر و هواپیما دارد!؟

آیا موسسه محافظین توانمندی تامین هلیکوپتر و هواپیما دارد!؟

موسسه محافظین حریم سامان توانمندی تامین هواپیما تا ظرفیت ۱۰ نفر و هلیکوپتر تا ظرفیت ۶ الی ۱۲ نفر و همچنین در خصوص حمل محموله و حمل اسناد و…آمادگی عقد قرارداد تمامی ارگان‌های خصوصی و دولتی را اعلام می‌دارد. 

 

021-53144

0900-1053144.