آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز فروش تجهیزات شوکر و افشانه را دارد؟

چکیده

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز فروش تجهیزات شوکر و افشانه را دارد؟

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز فروش تجهیزات شوکر و افشانه را دارد؟

 موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان دارای عاملیت فروش تجهیزات دفاع شخصی پلیس در خصوص فروش گاز اشک آور و شوکر در کشور با مجوز حمل برای گروه هدف می باشد. 021-53144

0900-1053144.