آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز آموزش حفاظت و مراقبت دارد؟

چکیده

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز آموزش حفاظت و مراقبت دارد؟

آیا موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان مجوز آموزش حفاظت و مراقبت دارد؟

 موسسه محافظین حریم سامان مجری آموزش حفاظت و مراقبت پلیس در کشور می‌باشد و آمادگی همکاری خود را برای آموزش پلیس یاران، پرسنل حفاظت فیزیکی، انتظامات ،حراست در خصوص علوم و فنون حفاظت و مراقبت اعلام می‌دارد.

 در صورت نیاز موسسات و سازمان‌ها، مدرسین نخبه نظامی و انتظامی برای آموزش به داخل سازمان‌ها و تمامی شهرها در سراسر کشور اعزام می‌گردند.021-53144

0900-1053144.