دلیل تمرین های مکرر و روزانه پرسنل موسسه محافظین حریم سامان چیست؟

چکیده

دلیل تمرین های مکرر و روزانه پرسنل موسسه محافظین حریم سامان چیست؟

  دلیل تمرین های مکرر و روزانه پرسنل موسسه محافظین حریم سامان چیست؟

 در شغل‌های نظامی، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی برای اینکه یک مامور دچار خمودگی و روزمرگی نگردد می بایست تحت آموزش مکرر و نظارت های مستمر قرار بگیرد.

 در غیر این صورت یک محافظ یا پلیس یار دچار روزمرگی و فراموشی یک موضوع ساده را هم به دنبال خواهد داشت

پس بر حسب تهدیدات و نیازهای هر سازمان می بایست آموزش‌های مرتبط با آن به صورت مستمر به پرسنل و پلیس یاران و تیم تشریفات آموزش داده شود.

 

021-53144

0900-1053144.