چرا محافظین حریم سامان در تشریفات و گارد سازمان ها از قهرمانان ورزشی بکارگیری می نماید؟

چکیده

چرا محافظین حریم سامان در تشریفات و گارد سازمان ها از قهرمانان ورزشی بکارگیری می نماید؟

چرا محافظین حریم سامان در تشریفات و گارد سازمان ها از قهرمانان ورزشی بکارگیری می نماید؟

به دلیل حساسیت  بعضی از سازمان‌ها چه به لحاظ تشریفات و همراهی ، و همچنین در خصوص اهمیت حفاظت و حساسیت و تهدیدات موجود در پروژه ها نیاز هست از افرادی همچون ورزشکاران حرفه‌ای جذب و استخدام گردد تا در مواقع بحران  بر اساس آموزش‌های ارائه شده و آمادگی جسمانی که شخص دارد بتواند در کمترین زمان بهترین عکس العمل را از خود بروز دهد…

مدیریت آموزش موسسه محافظین حریم سامان

021-53144

0900-1053144.