فرق موسسه ما با سایر موسسات کشور

چکیده

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین حریم سامان در امور حفاظت و مراقبت چرا با تمامی موسسات فرق دارد؟

فرق موسسه ما با سایر موسسات کشور

فرق موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان  با سایر موسسات و حراست های کشوددر چیست؟

 

موسسه حفاظتی مراقبتی محافظین حریم سامان در جذب و استخدام نیرو سرمایه انسانی عمدتاً از قهرمانان ملی و گاهی اوقات بر حسب حساسیت ماموریت و پروژه از ورزشکاران متوسط به کارگیری می‌نماید. البته برخی از ماموریت‌ها که حساسیت حفاظتی ، امنیتی و درگیری ندارند از ورزشکاران معمولی و حتی افراد متخصص به دانش و علوم خاص به غیر از ورزش هستند به‌کارگیری می‌نماید

 

021-53144

0900-1053144