حفاظت و مراقبت و نگهبانی از بانک ها

چکیده

نگهبان در بانک مسئول  تامین امنیت و حفاظت از کارمندان و کلیه دارایی های بانک را دارند، بستگی به بانک دارد ممکن است از نگهبان و پرسنل حفاظت و مراقبت خود انتظار داشته باشد که الزامات ایمنی کلی شرکت را نیز اجرا کند

حفاظت و مراقبت و نگهبانی از بانک ها

موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

حفاظت و مراقبت از بانک ها

حفاظت فیزیکی

اشاره به گوشه ای از وظایف نگهبانان در بانک

 

نگهبان و یا مامور حفاظتی مراقبتی در بانک مسئول  تامین امنیت و حفاظت از کارمندان و کلیه دارایی های بانک را دارند، بستگی به بانک دارد ممکن است از نگهبان و پرسنل حفاظت و مراقبت خود انتظار داشته باشد که الزامات ایمنی کلی شرکت را نیز اجرا کند.

نگهبانان و پرسنل حفاظت و مراقبت باید هوشیار باشند تا مراقب تهدیدات احتمالی برای ایمنی کارکنان و مشتریان باشند. نگهبانان و پرسنل حفاظت و مراقبت بانک ها همچنین باید هرگونه رفتار مشکوک در بین مشتریان یا کارکنان را برای حفاظت از داراییهای مالی شعبه و ساختمان های ستادی را بررسی کنند ،مواقعی وجود دارد که یک مشتری ناراضی ممکن است به یک تهدید تبدیل شود و نگهبان باید اوضاع را پراکنده کند و همچنین ممکن است از پرسنل حفاظت و مراقبت خواسته شود که قوانین ایمنی بانک و بعضی از موارد حقوقی را بدانند و اجرا کنند. در مورد سرقت، نگهبان باید بداند چگونه از مشتریان و کارمندان محافظت کند و به عنوان رابط بین پلیس و شعبه عمل کند.

نگهبان یا پلیس یار بانک  و محافظ آن بودن می تواند شغل خطرناکی باشد، زیرا اغلب بانک ها، به ویژه آنهایی که در مناطق بزرگ شهری هستند، هدف سرقت قرار می گیرند. مامورین حفاظت و مراقبت و مسلح اغلب اولین کسی هستند که سارقان می خواهند خلع سلاح و از کار بیاندازند. اگر به محافظت از دیگران علاقه دارید و با خطرات احتمالی شغل مخالف نیستید، نگهبان بانک بودن ممکن است نمایه مناسبی برای آن باشد.