مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا-آیین نامه 122

چکیده

آیین نامه 122 تشکیل موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری فراجاآيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي :پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد

مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا-آیین نامه 122

واحد آموزش موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

مرکزانتظام پلیس پیشگیری فراجا

 

آیین نامه 122 تشکیل موسسات حفاظتی و مراقبتی

تحت نظارت پلیس پیشگیری فراجا

 

آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)

ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي :

پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد

 

پيش‌گفتار

موضوع مشاركت مردم در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتمــاعي، سابقه‌اي به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاريخ همواره به صورت جمعي زندگي كرده است و در قالب گروه‌هاي مختلف حيات اجتماعي متفاوتي از خود به نمايش گذاشته است.
از مصاديق بارز اين مشاركت در كشور ما حضور آگاهانه، مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي و صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي مانند هشت سال دفاع مقدس مي‌باشد.
با توجه به اين واقعيت، نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و امنيت مي‌تواند از اين انرژي بالقــوه مردمي استفاده نمايد و رويكرد امنيت پايدار و مردمي و افزايش نقش ارزنده مشاركت مردم در تقويت امنيت عمومي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
سند چـشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بر تـحقق جامعه امن تأكيد كرده است.
ماده122 قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتمــاعي جمهوري‌اسلاميايران نيـــز اجازه واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي را به مؤسسات غيردولتي با حفظ كنترل و نظارت دقيق پليس و مديريت بر نحوه فعاليتهاي بخش غيردولتـــي داده است كه در زمينه‌هاي‌مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌هاي‌مسكوني، تجاري و صنعتي تا طراحي، نصب و پشتيباني سيستم‌هاي حفاظتي و واردات، توليد، توزيع و نصب سيستم‌هاي حفاظتي الكترونيكي هشداردهنده در كشور را ساماندهي نمايد و اين فعاليت‌ها را عنواني يكي از اقدامات اساسي پليس در پيشگيري از وقوع جرم در دستوركار قرار دهد.
در اين راستا آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه برابر مستندات قانوني و نظارت كارشناسان امنيتي، انتظامي، قضايي و حقوقي مشتمل بر پيش‌گفتار، 5 فصل، 39 ماده 38 تبصره تنظيم شده است.

فصل اول  كليات

ماده1ـ مقدمه
در اجراي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر مي‌دارد:

« پس از مـــــوافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طـــريق نيــروي انتظامي نسبت به اعطـاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسســـات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظـامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهــاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد.
ضوابط و مقررات تشكيل مؤسسات مزبور و چگونگي تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و ارگانهاي ذيربط برابر مفاد اين آيين‌نامه خواهدبود.

ماده2ـ هدف
ارتقاء ظرفيت و توان ناجا در پيشگيري از وقوع جرايم و ارائه خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده3ـ منظور
الف ـ تقويت امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرايم با بهره‌گيري از تجهيزات و فناوري‌هاي نوين و نيروي مردمي.
ب ـ جلب مشاركت مردم در برقراري امنيت عمومي.
ج ـ افزايش احســــاس امنيت در جامعه با گسترش حضور عــوامل حفاظتي و انتظامي و بهره‌گيري از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي.
د ـ بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي در بخشي از امور اجرايي خدمات انتظامي.
هـ ـ تسهيل و تسريع در ارائه خدمات اداري، انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم

 

مرکزانتظام پلیس پیشگیری فراجا