جذب و استخدام

چکیده

موسسه حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان آمادگی جذب و استخدام پرسنل حفاظت،حراست،انتظامات،تشریفات،رزروشن در سراسر کشور را اعلام می نماید

جذب و استخدام

موسسه حفاظتی و مراقبتی

محافظین حریم سامان

 

آمادگی جذب و استخدام پرسنل حفاظت،حراست،انتظامات،تشریفات،رزروشن در سراسر کشور را اعلام می نماید

 

 

53144  

    0900 10 53144