خبر فوری: دعوت سراسری از بازنشسگان نظامی و انتظامی

چکیده

موسسه محافظین حریم سامان از تمام بازنشسته های نظامی و انتظامی با تخصص های مختلف جهت بکارگیری در امور حفاظت و مراقبت در سراسر کشور دعوت می نماید

خبر فوری: دعوت سراسری از بازنشسگان نظامی و انتظامی

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

 

خبر فوری

 

 

از تمامی بازنشستگان نظامی و انتظامی  دعوت به همکاری به عمل می آورد

 

موسسه محافظین حریم سامان در راستای افزایش ضریب امنیتی در جامعه از تمامی بازنشستگان نظامی و انتظامی علاقمند به امور حفاظت و مراقبت دعوت بعمل آورده است لذا در همین خصوص رئیس هیئت مدذیره موسسه افزود با توجه با قابلیت موسسه حفاظتی و مراقبتی ما آمادگی لازم را در خصوص جذب و ارائه نمایندگی و موارد مختلف به شرح ذیل را داریم.

.

1-بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور حفاظت و مراقبت

2-بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی درامور تشریفات 

3-بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی آتش نشانی

4-بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور مخابرات

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور کمک های اولیه5-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور پدافند غیر عامل6-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور دوربین های مدار بسته7-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در مور شبکه8-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور سایت9-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور بازرگانی10-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی بازاریابی11-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی آموزش علوم و فنون حفاظت و مراقبت12-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور نمایندگی مناطق13

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور اسکورت14-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور فروش تجهیزات15-

16-  بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور تامین نیرو

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی  تربیت سگ 17-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور اپراتوری سگ 18-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی در امور الکترونیک19-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی ساخت راهبند و تجهیزات  فلزی20-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی بعنوان سر تیم21-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی عنوان مسئول حراست در پروژه ها22-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی به عنوان مسئول انتظامات 23-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی واحد پلیس گردشگری24-

بازنشستگان نظامی ،انتظامی و شخصی حفاظت هتل ها25-