خبر صفحه اول

چکیده

حفاظت،آموزش علوم حفاظت و مراقبت،فروش شوکر و گاز اشک آور،تامین نیرو و تشریفات با پرسنل حرفه ای

خبر صفحه اول

حفاظت و مراقبت نوین و مدرن

همراه با موسسه محافظین حریم سامان

خبر فوری

 

اولین کت و شلوار ضد چاقو،ضد شوکر توسط تیم دانش بنیان موسسه محافظین حریم سامان تولید گردید.

https://mhsaman.ir/st/employment