اعطاء نمایندگی موسسه حفاظتی و مراقبتی در سراسر کشور

چکیده

اعطاء نمایندگی در سراسر کشور به متقاضیان شخصی،نظامی و انتظامی

اعطاء نمایندگی موسسه حفاظتی و مراقبتی در سراسر کشور

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی محافظین حریم سامان

از بازنشستگان نظامی و انتظامی

جهت همکاری و اعطاء نمایندگی در سراسر کشور

دعوت به عمل می نماید

 

1-  اعطاء نمایندگی فروش تجهیزات دفاع شخصی گاز اشک آور و شوکر الکتریکی

2-  اعطاء نمایندگی آموزش

3-  اعطاء نمایندگی تجهیزات امنیت الکترونیک

4-  اعطاء نمایندگی سگ گارد

5-  اعطاء نمایندگی پلیس و نگهبان محله

6-  اعطاء نمایندگی جلیقه ضد چاقو

7-  اعطاء نمایندگی امور حفاظت و مراقبت

8-  اعطاء نمایندگی در سطح منطقه و حوزه

9-  اعطاء نمایندگی در سطح شهر و استانها

10-                 اعطاء نمایندگی در سراسر کشور

 

 

 

 

موسسه حفاظتی و مراقبتی در راستای افزایش ضریب امنیتی و انتظامی  و اشتغال زایی  از بازنشستگان ارگان های نظامی و انتظامی برای دریافت نمایندگی

در سراسر کشور دعوت بعمل می آورد.

 

 

در ضمن از تمامی علاقمندان به امور حفاظت و حراست در تمامی صنوف برای همکاری و مشارکت در اموز بازرگانی دعوت می گردد با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند

 

لذا علاقمندان و متقاضیان  می توانند با سامانه محافظ 53144-021 یا 2053144-0900  و1053144-0900 تماس حاصل نمایند.

 

 

Harim Saman Protection and Care Services Institute
From military and law enforcement retirees
To cooperate and donate representation throughout the country
It calls to action


Protection and care institution in order to increase the security and law enforcement factor and create employment for the retired military and law enforcement agencies to receive representation.
Invites all over the country.


At the same time, all those interested in protection and protection in all categories are invited to contact the following numbers for cooperation and participation in business training.

Therefore, interested parties and applicants can contact the protection system at 021-53144 or 0900-2053144 and 0900-1053144.

 

 

Recruitment of guards and regulations

Recruiting and hiring police and guards

Employment of protection and care institution

Hiring a protective care institution

Employment of the institution of protection and care services

Recruitment of the Institution of Protective Services

Recruitment and recruitment of the protective care institution

Employment of Saman Security Guards Institute

Hiring the protection and care services institute of Hareem Saman protectors

Employment of security guards

Recruitment of Saman Bank

Hiring a security guard with sufficient salary and benefits

Hiring a security guard with social and supplementary insurance

Hiring guards and security with high salaries

Hiring a guard with a salary of more than ten million

Hiring a guard

Hiring a security guard

Recruitment of security guards in Tehran

Hiring a guard in Karaj

Hiring the country's guard

Hire a security guard

Recruitment of security and regulations

Hiring a shift guard

Hiring a guard 24*12

Hiring a security guard for 8 office hours

  Hiring a 24*24 security guard

Hiring a day guard

Hiring a trained security guard with a salary of twenty million tomans

Hiring a client guide

Hiring a bodyguard

Hiring an armed agent

Hiring for the reservation of ladies and gentlemen

Hiring ceremonies

Hire a bodyguard

Hiring a marketer

Hiring Ms. Rituals

Hiring a female bodyguard

Hiring a female bodyguard

Hiring a language teacher

Hiring a doctor

Hiring a teacher

Hiring a guard and janitor

Hiring a consultant

Hiring a fighter

Recruiting fighters

bodyguard

Ceremonies

Personal protection

Bodyguard

the fighter

  Miss bodyguard

Sir's bodyguard

personal protector