آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

چکیده

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

 

خیر نیاز به هزینه ندارد

، کارشناسان مؤسسه جهت هر نوع مشاوره ای به محل پروژه اعزام و نظارت و مشاوره لازم بعد از بازدید بصورت کتبی اعلام خواهد شد

 

021-53144