آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

خلاصه سرويس

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

آیا برای مشاوره هزینه ای باید پرداخت شود؟

.خیر ، کارشناسان مؤسسه جهت هر نوع مشاوره ای به محل پروژه اعزام و نظارت و مشاوره لازم بعد از بازدید بصورت کتبی اعلام خواهد شد