آیا غیر از بانک سامان فعالیت دیگری داشته اید؟

خلاصه سرويس

آیا غیر از بانک سامان فعالیت دیگری داشته اید؟

آیا غیر از بانک سامان فعالیت دیگری داشته اید؟

بله ، شعار مار کار خوب با نیروی خوب است و پروژه های شرکت وابسته به بانک سامان را در فعالیت داریم و اساساً مؤسسه ما با نیرو و مدیریت خوب قابلیت اجرای پروژه های بزرگ و کوچک را دارد و کیفیت کار مهم و ضروری می باشد.