آیا شما سابقه حفاظت و حراست بانک را داشته اید؟

چکیده

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان و مراکز تابعه آن در کل کشور را با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم.

آیا شما سابقه حفاظت و حراست بانک را داشته اید؟

 

بله ، از سال 1394 تا کنون حفاظت ساختمان های بانک سامان  و شرکت های تابعه را در کشور با بهترین پلیس یاران ورزشکار در اختیار داریم

021-53144