حفاظت از بانک های خصوصی و دولتی

خلاصه سرويس

حفاظت از بانک های خصوصی و دولتی حفاظت و حراست از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ، ساختمان ها ، انبارها و مراکز مرتبط به بانک ها. حفاظت از ماشین های پول رسانی و حمل و نقل اسناد و اوراق بهادار و حفاظت از دستگاه های خودپرداز در شعب و غیر شعب و باجه های الکترونیکی بانک ها.

حفاظت از بانک های خصوصی و دولتی