خبر صفحه اول

چکیده

اولین کت و شلوار ضد چاقو در جهان توسط موسسه حفاظتی و مراقبتی موسسه محافظین حریم سامان تولید گردید.

خبر صفحه اول

حفاظت و مراقبت نوین و مدرن

همراه با موسسه محافظین حریم سامان

خبر فوری

 

اولین کت و شلوار ضد چاقو،ضد شوکر توسط تیم دانش بنیان موسسه محافظین حریم سامان تولید گردید.